Sponsors

Onderstaande belangenorganisaties ondersteunen het boek De Groene Zee en leveren vanuit hun expertise een bijdrage aan de inhoud.

 

Wereldwijd zijn er meer dan 500 soorten haaien en 600 soorten roggen en pijlstaartroggen. Een groot aantal daarvan wordt bedreigd door overbevissing, verlies van habitat en vervuiling. Deze haaien komen niet alleen voor in internationale wateren. Ook onze ‘eigen’ Nederlandse wateren kennen een aantal soorten, die vrijwel alle bedreigd zijn door overbevissing en habitatverlies. Over hun leefwijze, voortplanting en verspreidingsgebied is nog niet alles bekend: het onderzoek ernaar is nog beperkt. Wel zijn vrijwel alle soorten inmiddels bedreigd door overbevissing en habitatverlies.

Daarnaast blijft veel wetenschappelijk onderzoek verborgen voor het grote publiek, waardoor de bescherming van haaien en roggen geen breed maatschappelijk draagvlak kent. De Dutch Shark Society wil een actieve schakel zijn tussen wetenschap en publiek door het steunen van onderzoek, het zichtbaar maken daarvan en het ontwikkelen van media-initiatieven door fotografie en film via diverse informatieplatforms. Daarbij streeft deze non-profit organisatie naar een brede samenwerking met andere instanties en instituten op dit gebied, maar ook met de duikindustrie, de professionele en recreatieve visserij.

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. In al zijn projecten en programma's zoekt het Wereld Natuur Fonds de samenwerking met andere partijen. Bijvoorbeeld overheden, bedrijven, lokale bevolking en partnerorganisaties. Alleen dan heeft natuurbescherming kans van slagen. Ons werk is daardoor een combinatie van met je laarzen in de modder staan en in pak deelnemen aan vergaderingen of onderhandelingen over een internationaal verdrag.

Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie daadwerkelijk veilig door gebieden aan te kopen en op professionele wijze te beheren. In constructieve samenwerking met vele anderen werkt zij voortdurend aan uitbreiding van het beschermde areaal. Zij geeft een stem aan de waarde van natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie en toont telkens aan dat natuur- en landschapsbescherming cruciaal is voor het leefbaar houden van Nederland. Zij biedt aan mensen op allerlei manieren de gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en landschap en bouwt onvermoeibaar aan publieke bewustwording en draagvlak.

Het scheppen van optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij in Nederland. Ze vertegenwoordigen de belangen van de sportvisserij als belangrijke vorm van recreatie op landelijk en internationaal niveau. Ze ondersteunen federaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen. Ze bevorderen de sportvisserijmogelijkheden in ons land, o.a. door te bevorderen dat alle aangesloten sportvissers landelijk in zoveel mogelijk door de leden of door de verenigingen ingebracht viswater tegen redelijke kosten kunnen vissen. Dit laatste tracht Sportvisserij Nederland onder andere te bereiken door het uitgeven van de VISpas.

 

Sinds 8 mei 2002 is de Oosterschelde officieel een nationaal park. Het overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het nationaal park. De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water. Door het getij is het landschap altijd anders. Bij eb zie je de platen en slikken, bij vloed is het een spel van wind en water. Onder water een prachtig kleurige wereld. Achter de dijken herinneringen aan het leven van de Zeeuwen met de zee in de vorm van karrevelden, inlagen en kreekgebieden.

Stichting De Noordzee is al 35 jaar dé onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een schone en gezonde zee. We streven naar een bloeiende, duurzame Noordzee voor de natuur en voor de mens. Een zee met een goed functionerend ecosysteem dat invloeden van buiten veerkrachtig opvangt. Dat betekent dat de grens voor menselijk gebruik wordt bepaald door wat het ecosysteem aankan, zodat ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee en haar natuur kunnen genieten. Om dit te bereiken richt Stichting De Noordzee zich op vier doelen: beschermde natuur, duurzame visserij, een schone zee en natuurvriendelijke energie.

Als onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie laat Stichting De Noordzee haar stem horen in de beleidsontwikkeling rond de Noordzee. Ze probeert haar netwerk zo in te zetten dat plannen voor duurzaam gebruik worden gedragen door alle betrokkenen. Hiervoor bundelt Stichting De Noordzee de krachten, creëert zij dialoog en werkt zij samen. Dit vanuit de kernwaarden: onafhankelijk, science-based, samen en oplossingsgericht.